Fåtal återbudsbiljetter till Kampsportsgalan finns

”först till kvarn”-principen gäller

Det finns ett fåtal återbudsbiljetter att få tag i till Kampsportsgalan i helgen. Biljetterna finns till ”först till kvarn”-principen.

För att få tag i biljetter, mejla Mona Lundkvist på mona@budo.se.

Kampsportsgalan startar 19.00 på lördag i Münchenbryggeriet i Stockholm.

Här är valberedningens förslag till styrelse – inför SB&K:s årsmöte

Det är knappt två veckor kvar till Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsstämma. Den hålls den 23 mars på Münchenbryggeriet i Stockholm med start 13.30. Och nu har valberedningen meddelat sitt förslag till ny styrelse

Ordförande
Fredrik Gundmark, nyval

Ledamöter
Elin Bladh, omval
Musse Hasselvall, omval
Patricia Kazimierzcak, omval
Clara Wetzelmayr, omval
Emil Gustafsson, nyval
Johan Pettersson, nyval

Suppleanter
Ulf Hjerppe, nyval
Kirsi Höglund, nyval

Text: Jonathan BrobergDelaTwittra

Vaccinera klubben #ingenskitiminkropp

Vaccinera klubben är en webbaserad utbildning som hjälper föreningar i sitt antidopingarbete. SB&K har idag 54 föreningar med aktiv vaccination (en vaccination är aktiv i tre år). De senaste föreningarna från SB&K Distrikt Öst som genomfört utbildningen och vaccinerat sig är:

– Nybro Kampsport Center, Nybro

Gör som föreningarna ovan samt utmana andra föreningar inom SB&K att göra detsamma. Tillsammans för #ingenskitiminkropp

Mer information, handledning och statistik finns på www.rf.se/vaccinera
Nyttig information om röd-gröna listan, dispenser mm finns på www.rf.se/Antidoping
SB&K:s antidopingprogram finns här.

Lyckad distriktsstämma Distrikt Öst

Lördagen den 2 mars genomförde Distrikt Öst sin distriktsstämma. Stämman valde Joakim Hedström (Eksjö) till ny ordförande, efter att Jennie H. Hasselros hade avböjt omval efter 6 år som distriksordförande. Även Staffan Gustavsson (Nybro) avböjde omval som ledamot. Stämman avtackade Jennie H. Hasselros och Staffan Gustavsson för sitt arbete för distriktet.

Nya till styrelsen är Camill Johansson (Växjö) och Peder Gustafsson (Vetlanda).  Mötesprotokoll hittar du här!

Jesper Kedjevåg

Sek SB&K Distrikt Öst

Årsmöteshandlingar

– handlingar inför 23 mars publicerade

SB&K genomför sitt årsmöte den 23:e mars på Münchenbryggeriet i Stockholm med start klockan 13.30. Tretton av underförbunden genomför sina årsmöten på förmiddagen samma dag. Tid för respektive möte samt fullmaktsgranskning framgår av kallelsen. Den samt övriga handlingar finns att ta del av under Förbund -> Årsmöten.

Observera att årsmöteshandlingar endast tillhandahålls digitalt. Den som önskar handlingar i pappersform ombesörjer detta på egen hand.

Foto: Bildbyrån

Preliminär röstlängd inför årsmötet

Röstlängd– Årsmöte SB&K 23 mars

På röstlängden framgår vilka föreningar som har rätt till rösträtt vid årsmötet. För rösträtt på årsmötet ska föreningen i enlighet med stadgarna rapporterat sin medlemsfördelning samt betalt in korrekt medlems-, försäkrings- samt ev. distriktsavgift senast 2019-01-31. Om förening har rapporterat samt betalt i tid men saknas i röstlängden meddela info@budokampsport.se så snart som möjligt. Var noga med att uppge föreningens fullständiga namn, SB&K:nr samt betalningsdatum.

– Preliminär röstlängd SB&K 2019


Fullmakt

Innan årsmötet (se kallelse för exakt tid) sker en fullmaktsgranskning. Fullmakt att skriva ut och skriva på hämtas under Förbund -> Årsmöten.

Om fullmakt ur SB&K:s stadgar:
”Förening ska representeras av förtroendevald ledamot i föreningen eller befullmäktigat ombud. Ombud ska vara medlem i en till Förbundet ansluten förening. Fullmakt för egen förening ska vara skriftlig. Fullmakt för annan medlem än egen förening ska alltid vara skriftlig. Ombud får ha högst 2 fullmakter för annan medlem än egen förening. Vald ordinarie förbundsstyrelseledamot får inte vara ombud.”

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar publiceras under Förbund -> Årsmöten varefter de är tillgängliga, dock senast två veckor innan årsmötet.

Stadgar
SB&K:s stadgar finns att läsa i sin helhet under Förbund -> Stadgar.

Medlemsavgift, träningsavgift och försäkringsavgift

– Vad är vad och vem beslutar

SB&K får många frågor kopplade till medlemsavgifter, träningsavgifter och försäkringsavgifter. Nedan beskrivs i korthet vem som beslutar om avgifterna och vad som skiljer dem åt.

Förening (IF)
För att bli medlem i en förening betalar varje person en medlemsavgift. Eventuella undantag framgår i föreningens stadgar, t.ex. kan en hedersmedlem vara avgiftsbefriad. Föreningens medlemsavgift beslutas av föreningens medlemmar vid föreningens årsmöte. Medlemsavgiften avser hela verksamhetsåret, dvs. en person är medlem hela året om hen någon gång under året betalat medlemsavgift till föreningen.

Medlemsavgifter ska inte förväxlas med avgifter för att delta i den idrottsliga verksamheten. Avgifter för att delta i verksamheten kan t.ex. vara terminsavgifter, träningsavgifter eller verksamhetsavgifter och dessa beslutas nödvändigtvis inte av årsmötet. Det är viktigt att föreningen skiljer på medlemsavgift och andra avgifter i föreningen så att det tydligt framgår för blivande och nuvarande medlemmar vad som är vad.

En obetald medlemsavgift påverkar vanligen rösträtten vid årsmötet och kan också leda till uteslutning. En obetald terminsavgift eller annan avgift som relaterar till betalning för en tjänst eller liknande får inte omedelbart samma verkan.

Underförbund (UF)
Varje förening som är medlem i SB&K är ansluten till ett eller flera underförbund beroende på vilken/vilka idrotter föreningen har verksamhet inom. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år sker på underförbundets årsmöte där det är underförbundets föreningar som tar beslut. Medlemsavgiften fastställs sedan på SB&K:s årsmöte, där alla SB&K:s föreningar tar beslut.

Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)
Varje förening som är medlem i SB&K är geografiskt hemmahörande i ett av SB&K:s sju distrikt (SDF). Medlemskapet i distriktet kan inte väljas bort. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år sker på distriktets årsmöte där det är distriktets föreningar som tar beslut.

Svenska Budo & Kampsportsförbund (SB&K)
Varje förening som är medlem i SB&K har enligt stadgarna förbundit sig att betala medlems- och försäkringsavgifter till SB&K. Förening som är medlem i SB&K betalar medlemsavgift utifrån vilket/vilka underförbund föreningen är ansluten till samt vilket distrikt föreningen är geografiskt hemmahörande i. Dessa medlemsavgifter tillfaller i sin helhet underförbund respektive distrikt. Utöver medlemsavgiften betalar föreningen försäkringsavgift för varje enskild medlem. Försäkringsavgiften motsvarar den kostnad som SB&K har för försäkringen hos Folksam.

Riksidrottsförbundet (RF)
Genom medlemskap i SB&K blir föreningen medlem i RF samt ansluten till det distriktsidrottsförbund (DF) inom RF som föreningen är geografiskt hemmahörande i. DF är fler till antalet och har en annan indelning än SB&K:s distrikt (SDF). Medlemskap i RF och DF är inte förknippat med någon medlemsavgift.

Aktuella medlemsavgifter för 2019 finns på denna sida.
Medlemsavgifter för 2020 beslutas på respektive årsmöte, mer information på denna sida.
Rösträtt på distrikts, underförbunds och SB&K:s årsmöte har enligt SB&K:s stadgar förening som betalat medlems- och försäkringsavgifter senast den 31 januari samma år som årsmötet.

Antidopingprogram

– uppdaterat program publicerat

Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) har i dialog med Svensk Antidoping arbetat fram ett uppdaterat antidopingprogram. Det är av stor vikt att alla inom SB&K hjälper till att sprida kunskap för att tillsammans arbeta för en idrottsmiljö fri från doping och programmet ska vara en utgångspunkt i det arbetet.

Antidopingprogram SB&K

Föreningar anslutna till SB&K kan få stöttning ifrån sitt Distriktsidrottsförbund (DF) genom t.ex. processhjälp för att genomföra Vaccinera klubben, föreläsning/workshop eller liknande. Kontaktuppgifter till alla DF finns att söka fram på denna sida.

Antidopingprogrammet samt annan nyttig information finns samlad under fliken Antidoping.