Kallelse till årsmöte 2020

Svenska Budo & Kampsportsförbundet kallar till årsmöte, i stadgarna kallat förbundsstämma, den 21 mars 2020 i Stockholm.

Kallelse
SB&K:s årsmöte genomförs den 21 mars 2020 kl. 13.30 på World Trade Center i Stockholm. Merparten av underförbunden, 14 av 17, genomför sina årsmöten på samma plats under förmiddagen. Vilka samt tider för respektive möte framgår i den gemensamma kallelsen.
» Kallelse

Motioner – 15 januari
Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet (motioner) får skickas in av föreningar anslutna till Svenska Budo & Kampsportsförbundet, underförbunds styrelse samt distriktsförbunds styrelse. Motion ska skriftligen ha inkommit till förbundet senast den 15 januari.
» Motionsmall

Valberedningen – 15 januari
Vill du nominera någon för uppdrag i förbundsstyrelsen gör du det till valberedningen senast den 15 januari. Uppge namn, klubbtillhörighet och kontaktuppgifter till den som nomineras. Valberedningens arbete underlättas om den som nominerar också skriver en kort motivering. Nomineringar skickas till valberedning@budo.se

Rösträtt – 31 januari
Alla medlemsföreningar är välkomna att närvara på årsmötet. Rösträtt har enligt stadgarna de föreningar som rapporterat antalet medlemmar samt betalat medlems- och försäkringsavgifter enligt förbundets anvisningar senast den 31 januari. Information skickades per mejl till alla medlemsföreningar under december, förening som inte hittar sitt utskick kontaktar info@budokampsport.se

Årsmöteshandlingar – 7 mars
Årsmöteshandlingar: föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelser, samt eventuella propositioner (styrelsens förslag) och motioner (medlemmarnas förslag) ska enligt stadgarna publiceras på förbundets hemsida senast 14 dagar före årsmötet.
» Årsmöteshandlingar

Text: Sofia Arnbom
Foto: Bildbyrån