Nu kan ni söka Projektstöd IF-medel

Projektstöd IF ersätter det tidigare Idrottslyftet, och dess syfte är att skapa förutsättningar för Idrottsföreningen (IF) att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

En annan nyhet för i år är att man kan söka stöd för MotoriQ – Kampsportsskolan. De två övriga projektmallarna att söka stöd för är utvecklingsprojekt och kompetenshöja föreningen.

För mer information, följ länken.

Elitidrottsstipendium

Elitidrottsstipendiet är ett samarbete mellan RF och Svenska Spel och ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till 75 aktiva.

Ansökningskriterier
– Idrottaren ska vara på (svensk) landslagsnivå inom sin idrott.
– Idrottaren ska kombinera elitidrott med studier på eftergymnasial nivå.
– Idrottaren ska studera på minst halvfart under stipendiumåret 2020/2021

Mer information och ansökningsformulär finns här.
Sista ansökan för studieåret är den 2 maj.

Text: Annie Bondefelt
Foto: Bildbyrån

SB&K: Två i styrelsen omböjer omval

Valberedningen för Svenska Budo & Kampsportsförbundet meddelar idag att två från styrelsen kommer att avböja omval när årsmötet hålls den 21 mars. Det handlar om Clara Wetzelmayr och Patricia Kazimierczak.

Resterande ledamöter, Fredrik Gundmark (ordförande), Elin Bladh, Johan Pettersson, Marina Regnér, Musse Hasselvall, Ulf Hjerppe (suppleant) och Kirsi Höglund (suppleant) har meddelat valberedningen att de kandiderar för omval.

Årsmötet hålls den 21 mars på World Trade center i Stockholm.

Medlemsavgift, träningsavgift och försäkringsavgift

SB&K får många frågor kopplade till medlemsavgifter, träningsavgifter och försäkringsavgifter. Nedan beskrivs i korthet vem som beslutar om avgifterna och vad som skiljer dem åt.

Förening (IF)
För att bli medlem i en förening betalar varje person en medlemsavgift. Eventuella undantag framgår i föreningens stadgar eller av årsmötesbeslut, t.ex. kan en hedersmedlem vara avgiftsbefriad. Föreningens medlemsavgift beslutas av föreningens medlemmar vid föreningens årsmöte. Medlemsavgiften avser hela verksamhetsåret, dvs. en person är medlem hela året om hen någon gång under året betalat medlemsavgift till föreningen.

Medlemsavgifter ska inte förväxlas med avgifter för att delta i den idrottsliga verksamheten. Avgifter för att delta i verksamheten kan t.ex. vara terminsavgifter, träningsavgifter eller verksamhetsavgifter och dessa beslutas nödvändigtvis inte av årsmötet. Det är viktigt att föreningen skiljer på medlemsavgift och andra avgifter i föreningen så att det tydligt framgår för blivande och nuvarande medlemmar vad som är vad.

En obetald medlemsavgift påverkar vanligen rösträtten vid årsmötet och kan också leda till uteslutning. En obetald terminsavgift eller annan avgift som relaterar till betalning för en tjänst eller liknande får inte omedelbart samma verkan.

Underförbund (UF)
Varje förening som är medlem i SB&K är ansluten till ett eller flera underförbund beroende på vilken/vilka idrotter föreningen har verksamhet inom. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år sker på underförbundets årsmöte där det är underförbundets föreningar som tar beslut. Medlemsavgiften fastställs sedan på SB&K:s årsmöte, där SB&K:s föreningar tar beslut.

Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)
Varje förening som är medlem i SB&K är geografiskt hemmahörande i ett av SB&K:s sju distrikt (SDF). Medlemskapet i distriktet kan inte väljas bort. Beslut om föreningens medlemsavgift till distriktet för nästkommande år sker på distriktets årsmöte där det är distriktets föreningar som tar beslut.

Svenska Budo & Kampsportsförbund (SB&K)
Varje förening som är medlem i SB&K har enligt stadgarna förbundit sig att betala medlems- och försäkringsavgifter till SB&K. Förening som är medlem i SB&K betalar medlemsavgift utifrån vilket/vilka underförbund föreningen är ansluten till samt vilket distrikt föreningen är geografiskt hemmahörande i. Dessa medlemsavgifter tillfaller i sin helhet underförbund respektive distrikt. Utöver medlemsavgiften betalar föreningen försäkringsavgift för varje enskild medlem. Försäkringsavgiften motsvarar den kostnad som SB&K har för försäkringen hos Svedea.

Riksidrottsförbundet (RF)
Genom medlemskap i SB&K blir föreningen indirekt medlem i RF samt ansluten till det distriktsidrottsförbund (DF) inom RF som föreningen är geografiskt hemmahörande i. DF är 19 till antalet och har en annan indelning än SB&K:s distrikt (SDF). Medlemskap i RF och DF är inte förknippat med någon medlemsavgift.

Aktuella medlemsavgifter för 2020 finns på denna sida.
Medlemsavgifter för 2021 beslutas på respektive årsmöte, mer information på denna sida.

Rösträtt på distrikts, underförbunds och SB&K:s årsmöte har enligt SB&K:s stadgar förening som betalat medlems- och försäkringsavgifter senast den 31 januari samma år som årsmötet.

Bild: Bildbyrån
Text: Sofia Arnbom

Två SB&K-idrotter på SM-veckan

armbrytning och jujutsu

SM-veckan vinter hålls i Luleå och Boden i slutet på mars, 25-31. Det står klart att två idrotter från SB&K finns med på schemat. Det handlar om armbrytning och jujutsu.

Armbrytning kommer att hållas fredag och lördag (27 respektive 28 mars), medan jujutsun avgörs söndagen den 29. Skådeplatsen för båda dessa SM-tävlingar är Luleå Energi Arena.

Mer information om SM-veckan finns här.

Foto: Jonathan Broberg

Ny idrott – ny rutin

En förening som är medlem i SB&K och önskar ansluta ytterligare en eller flera av SB&K:s idrotter måste ansöka om anslutning. Från och med 2020 har några rutiner kring ansökan arbetats om för en smidigare och förhoppningsvis snabbare hantering.

Ansökan
Ansökan sker via en blankett för ny idrott i förening, en blankett per ny idrott.
» Inträdesblankett för ny idrott i förening

Ansökningsprocess
Föreningen skickar blankett tillsammans med efterfrågade bilagor till SB&K. När ansökan är komplett skickas den till aktuellt underförbund som enligt stadgarna har upp till fyra veckor på sig att lämna ett yttrande. Om föreningen uppfyller kraven för att anslutas skickas en länk för rapportering av antalet medlemmar och genom rapporteringen skapas en faktura på medlemsavgifterna. När föreningen har betalat och betalningen är synlig hos SB&K ansluts föreningen till den nya idrotten.

» Observera att föreningen måste betala medlemsavgifter för redan anslutna idrotter innan rapporteringslänk för ny idrott kan skickas.

Ansök i god tid
Det är periodvis många olika ansökningar under handläggning så tänk på att vara ute i god tid. Handläggning av en komplett ansökan tar mindre tid än en som behöver kompletteras så försök att få med all dokumentation från början.

» Mer information om medlemskap, utträde, namnbyte m.m.

Text: Sofia Arnbom
Foto: Bildbyrån

Allmänhetens nomineringsfas är öppen

Nu öppnas allmänhetens nomineringsfas till Kampsportsgalan. Det är nu du har chans att skicka just din favoritidrottare inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet som nomineringsförslag till juryn. Det går att föreslå sin favorit fram till och med fredag 31 januari, slussarna stänger 16.00.

Alla förslag som kommer in kommer noga att beaktas under jurymötet, som sker i mitten av februari.

Allmänhetens nomineringsfas stänger 31 januari klockan 16.oo.
Observera att det endast går att rösta på medlemmar till SB&K:s idrotter.

Förslagen ges på Kampsportsgalans hemsida, här är nomineringsformuläret.

Foto: Hamid Ershad Sarabi

Kallelse till årsmöte 2020

Svenska Budo & Kampsportsförbundet kallar till årsmöte, i stadgarna kallat förbundsstämma, den 21 mars 2020 i Stockholm.

Kallelse
SB&K:s årsmöte genomförs den 21 mars 2020 kl. 13.30 på World Trade Center i Stockholm. Merparten av underförbunden, 14 av 17, genomför sina årsmöten på samma plats under förmiddagen. Vilka samt tider för respektive möte framgår i den gemensamma kallelsen.
» Kallelse

Motioner – 15 januari
Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet (motioner) får skickas in av föreningar anslutna till Svenska Budo & Kampsportsförbundet, underförbunds styrelse samt distriktsförbunds styrelse. Motion ska skriftligen ha inkommit till förbundet senast den 15 januari.
» Motionsmall

Valberedningen – 15 januari
Vill du nominera någon för uppdrag i förbundsstyrelsen gör du det till valberedningen senast den 15 januari. Uppge namn, klubbtillhörighet och kontaktuppgifter till den som nomineras. Valberedningens arbete underlättas om den som nominerar också skriver en kort motivering. Nomineringar skickas till valberedning@budo.se

Rösträtt – 31 januari
Alla medlemsföreningar är välkomna att närvara på årsmötet. Rösträtt har enligt stadgarna de föreningar som rapporterat antalet medlemmar samt betalat medlems- och försäkringsavgifter enligt förbundets anvisningar senast den 31 januari. Information skickades per mejl till alla medlemsföreningar under december, förening som inte hittar sitt utskick kontaktar info@budokampsport.se

Årsmöteshandlingar – 7 mars
Årsmöteshandlingar: föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelser, samt eventuella propositioner (styrelsens förslag) och motioner (medlemmarnas förslag) ska enligt stadgarna publiceras på förbundets hemsida senast 14 dagar före årsmötet.
» Årsmöteshandlingar

Text: Sofia Arnbom
Foto: Bildbyrån